Välj rätt verkstad, välj Däckstop i Linköping

Villkor för lånebil hos Däckstop GMG Motor AB

Villkor för lånebil i samarbete med SFVF

Ersättning för bilens kostnader utgår enligt gällande prislista. Då ingår ersättning för eventuell trängselskatt.

Drivmedel: I ersättning för bilens kostnader ingår ej drivmedel. Bilen skall återlämnas med motsvarande mängd bränsle som när bilen hämtades.

Självrisk för låntagare utgår vid uppkommen skada på samma belopp som den fordons ansvarige drabbats. För närvarande är detta belopp 7000 kr.

Övrigt: Vare sig rökning eller husdjur är tillåtna i bilarna. Om detta ändå förekommer, utgår en kostnad för sanering. Låntagaren (LT) har fullt ansvar för bilen under hela lånetiden.

LT ska sköta bilen på samma sätt som en skötsam bilägare tar hand om sin egen bil. LT är ansvarig för att bilen hålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Bilen får inte framföras vårdslöst och/eller i påverkat tillstånd. All körning ska ske med omdöme och med iakttagande av gällande trafikregler.

Bilen får inte lånas ut, överlåtas eller hyras ut till någon annan person eller företag. Bilen får heller inte användas i yrkesmässig trafik, t.ex. taxiverksamhet, och inte heller för transport av gods och/eller personer mot ersättning.
Bilen får inte användas för att bogsera, skjuta eller flytta ett annat fordon. Det är inte tillåtet att använda bilen för tävlingskörning, fartprover etc. Det är heller inte tillåtet att köra bilen på isbelagda sjöar och vattendrag.

Under låneperioden får LT låta en annan person med giltigt körkort köra bilen, förutsatt att LT själv finns i bilen.
Medlem i LTs egna familj, dvs man/fru/sambo/barn, får köra bilen utan att LT själv finns med i bilen.
LT är ansvarig för att rätt bränsle används i bilen.

Alla kostnader orsakade av handhavandefel, t.ex. fel tankning, beläggs med belopp upp till full självrisk. Om skadan uppgår till full självrisk, får LT utöver detta stå för kostnaden av nytt bränsle.

LT ansvarar gentemot verkstan för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, t.ex. fel parkeringsavgifter, vägtullar, fortkörningsböter och broavgifter, som kan drabba
verkstan i egenskap av bilens ägare. I de fall där LT inte betalar eventuella böter och/eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka LT är ansvarig för, i tid, och verkstan i egenskap av bilens ägare tvingas betala, har verkstan rätt att, förutom bötes- och avgiftsbeloppet, debitera LT en administrativ kostnad för varje överträdelse.

Om LT vill överklaga en fortkörningsbot eller felparkeringsavgift, ska LT först betala boten och sedan överklaga direkt till berörd utställare av avgiften.

Källa: SFVF (länk till standardvillkor)