Reklamationsvillkor hos Däckstop GMG Motor AB

Som medlem i Svenska Fordonsverkstäders Förening, SFVF, följer vi de riktlinjer som av dem är framtagna vid reklamation.

Följande information är hämtad från SFVF och är en del av de reparationsvillkor som gäller för en verkstad ansluten till SFVF:

Reklamation

14. Reklamation Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör han så snart som möjligt reklamera felet till verkstaden. En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Reklamerar konsumenten för sent förlorar han rätten att åberopa felet. Verkstaden åtar sig att så snart som möjligt behandla en inkommen reklamation. Om ett fel uppkommer när fordonet finns på annan ort ska kunden ta kontakt med verkstaden för att samråda om vilka åtgärder som bör vidtas. Verkstaden är skyldig att ersätta kostnaden för en reparation eller annan åtgärd som kunden beordrat på annat håll endast om kunden först har kontaktat verkstaden, och denna inte har beaktat reklamationen trots att den har varit berättigad, eller om kunden p.g.a. särskilda omständigheter inte har kunnat nå verkstaden. Verkstaden har rätt att debitera kunden för kostnader för en besiktning eller liknande undersökning av fordonet, orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation, om kunden i förväg har informerats om dessa kostnader.

Källa: Svenska Fordonsverkstäders Förening

Om du som kund önskar en annan formulering finns här även Motormännens Reparationsvillkor.

Följande information framgår från Motormännens hemsida angående affärsjuridik:

Reklamation

  1. Är du inte nöjd med resultatet av reparationen eller servicen, ska du reklamera detta till verkstaden snarast möjligt. Om du dröjer för länge med reklamationen kan du förlora din rätt till avhjälpande eller ersättning. Du måste reklamera innan du på eget bevåg försöker få felet avhjälpt.
  2. I första hand har verkstaden rätt att försöka avhjälpa felet. Först om detta misslyckas eller verkstaden nekar att avhjälpa, kan du gå vidare och göra andra påföljder gällande. Verkstaden har, beroende på felets art, åtminstone två försök på sig att avhjälpa felet.
  3. Du har, om reparationen är felaktig, möjlighet att hålla inne med så mycket av betalningen som svarar mot felet. Å andra sidan har verkstaden rätt att inte lämna ut bilen förrän de fått betalt.
  4. Om verkstadsarbetet är felaktigt kan du begära ett prisavdrag motsvarande kostnaden för att avhjälpa felet på en annan verkstad.
  5. Om felet i verkstadsarbetet är så väsentligt att syftet med det har förfelats, kan du häva avtalet. Vid hävning ska parterna återbära sina prestationer, vilket när det gäller reparationer och liknande tjänster många gånger kan vara praktiskt svårt.
  6. Verkstaden är skyldig att ersätta konsumenten för skada som hon eller han drabbas av till följd av fel i tjänsten. Sådant skadestånd kan till exempel omfatta ersättning för merkostnad för hyrbil om verkstaden inte ställer en lånebil till konsumentens förfogande, resor till och från verkstaden till följd av felet och förlorad arbetsinkomst till följd av felet. Du måste alltid i möjligaste mån begränsa din skada och du har endast rätt till skälig ersättning för nödvändiga merkostnader till följd av felet.
  7. Verkstaden har en skyldighet att vårda din bil så länge den är i verkstadens besittning så att den inte kommer till skada. Om din bil trots detta skulle skadas när den är i verkstadens vård, är verkstaden skyldig att ersätta skadan om inte verkstaden kan visa att man inte orsakat felet genom vårdslöshet.

Källa: Motormännen

Förtydligande av verkstadens förvaringsansvar

Verkstan har förvaringsansvar för bilen när den har ställts på verkstadens anvisad plats och nycklarna har överlämnats. Verkstaden går fri från ansvar om verkstan inte är vållande. (exempelvis där någon annan kund kört på en bil. Då ska bilägaren göra en anmälan till polisen då det är en s k smitningsolycka)

Verkstadens ansvar upphör när bilen har hämtats och nycklarna har överlämnats till kunden eller när fordonet på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts eller om kund ej kan avhämta bilen under samma dag som bilen står färdig.