Förvaringsvillkor för däckhotell

Förvaringsvillkor vid förvaring av hjul i däckhotell hos Däckstop GMG Motor AB

Definitioner och villkor för förvaring i vårt däckhotell.

Förvaringstid:

  • med Förvaringstid avses 10 månader från däckens och/eller fälgarnas inlämnande eller senaste säsongsskifte.

Inlämnare:

  • med Inlämnare avses den som lämnat in däcken och/eller fälgarna.

Kunden:

  • med Kunden avses däckens, fälgarnas och bilens ägare i de fall avtal innehållande bestämmelser angående däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan däckens, fälgarna och bilens ägare samt å andra sidan Däckstop.
  • med Kunden avses i annat fall den som lämnat in däcken (dvs. Inlämnaren)

Förvaringsavtalet:

1. Förvaringsavtalet

1.1 Genom detta avtal åtar sig Däckstop GMG Motor AB att för Kundens räkning under Förvaringstiden förvara aktuella däck/hjul/fälgar.

1.2 Förvaringen sker på de villkor som anges och i dessa Allmänna Bestämmelser För Däckförvaring.

2. Förvarade Däck/Fälgar/Hjul

2.1 Under Förvaringstiden tvättar Däckstop GMG Motor AB förvarade däck, kontrollerar Däckstop GMG Motor AB mönsterdjup samt förvarar Däckstop GMG Motor AB däcken på ett fackmannamässigt sätt.

2.2 Förvaring i strid mot p. 2.1 utgör fel i förvaringen.

2.3 Är Kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Däckstop GMG Motor ABs rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Däckstop GMG Motor ABs skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

2.4 Däckstop GMG Motor ABs ersättningsskyldighet till Kunden på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.

2.5 Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.6 Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Däckstop GMG Motor AB ansvarar för fel, endast om Kunden inom skälig tid efter det att han märkt eller borde märka felet underrättar Däckstop GMG Motor AB (reklamerar).

Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får Kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast

inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Däckstop GMG Motor AB om att han vill åberopa dröjsmålet.

3. Betalningsvillkor

Vid dröjsmål med betalning uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift.

4. Säkerhet m.m. i förvarade däck

4.1 Däckstop GMG Motor AB har panträtt i förvarade däck/fälgar/hjul till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta avtal. Om däck/fälgar/hjul förkommer eller förstörs, har Däckstop GMG Motor AB istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.

4.2 Är Kunden konsument och sen med betalning får Däckstop GMG Motor AB hålla kvar däcken till dess att Däckstop GMG Motor AB fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Däckstop GMG Motor ABs fordran.

4.3 Är Kunden näringsidkare och sen med betalning har Däckstop GMG Motor AB rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarade däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Däckstop GMG Motor ABs sammanlagda fordringar täcks. Däckstop GMG Motor AB skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

4.4 Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat däcken innan förvaringstidens utgång gäller beträffande Däckstop GMG Motor ABs rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982)

4.5 Är Kunden näringsidkare och har däcken inte avhämtats innan Förvaringstidens utgång tillfaller däcken Däckstop GMG Motor AB.

5. Övriga bestämmelser

5.1 Inlämnarens personuppgifter behandlas av Däckstop GMG Motor AB i en säker datamiljö, med tillämpning av gällande industriella standards och övriga lämpliga säkerhetsmetoder och procedurer. Inlämnaren har rätt att inspektera de personuppgifter som behandlas av Däckstop GMG Motor AB och, om nödvändigt be Däckstop GMG Motor AB rätta eller ta bort sådana uppgifter. Personuppgifterna kommer att användas för kundadministration. Vidare reserverar Däckstop GMG Motor AB rätten att avslöja inlämnarens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara Däckstop GMG Motor ABs rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Inlämnaren godkänner att

Däckstop GMG Motor AB genomför den behandling av Inlämnarens personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftlagen (1998:204) erforderligt samtycke.

5.2 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Däckstop GMG Motor ABs skriftliga medgivande.

5.3 Det åligger Kunden att tillse att Däckstop GMG Motor AB har aktuell adress för kommunikation avseende förvarade däck/fälgar/hjul.

5.4 Kunden medger att kallelse enligt detta avtal skickas till av Inlämnaren till Däckstop GMG Motor AB senast angiven adress. Har kallelse skickats till sådan adress skall Kunden anses delgiven kallelsen.

5.5 Däckstop GMG Motor AB har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren - om inte annat särskilt anges på incheckningsblanketten i samband med incheckning- är ägare av de förvarade däcken.

5.6 Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

KOM IHÅG ATT ALLTID EFTERDRA BULTAR/MUTTRAR EFTER ETT HJULSKIFTE.

KONTROLLERA LUFTTRYCKET REGELBUNDET, DET SPARAR BÅDE BRÄNSLE, DÄCK OCH MILJÖ.

Förvaringsvillkor, senast uppdaterade: 2018-10-11